Inovační vouchery - Inovační vouchery – výzva II

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace150 mil. Kč.

Vyhlášení výzvy16. 1. 2023

Zahájení příjmu žádostí1. 2. 2023

Ukončení příjmu žádostí31. 5. 2024

Podporované aktivity


 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Výše způsobilých výdajů


 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000. Kč a maximálně do výše 1 mil. Kč.

Míra podpory


 • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):

a) 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč

b) 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1 999 999 Kč

Cílová skupina


 • malé a střední podniky (MSP)

Způsobilé výdaje


 • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • Tvorba nových metod či procesů.

Klíčová specifika a omezení


 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období.