Inovační vouchery - Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva I

Cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí29. 2. 2024

Podporované aktivity


 • zveřejnění přihlášek vynálezů
 • registrace užitných vzorů
 • registrace průmyslových vzorů
 • registrace ochranných známek

Výše způsobilých výdajů


 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč

Míra podpory


 • 75 % celkových způsobilých výdajů

Cílová skupina


 • malé a střední podniky
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí

Způsobilé výdaje


 • služby patentových zástupců

může být zaúčtováno jako investiční nebo neinvestiční výdaj

Klíčová specifika a omezení


 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis.
 • Žadatelé o podporu mohou podat libovolný počet žádostí o podporu, není však možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jejichž výstupy se vztahují ke stejnému řešení, a to jak technickému, designovému či grafickému.

Nepodporované aktivity: 

 • udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu
 • udělení mezinárodního patentu
 • udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví