Cesta za podporou

Můj podnikatelský záměr je unikátní, úsporný, digitální nebo udržitelný, ale jeho realizace překračuje rámec mých finančních možností. Pak pro svoji investici mohu využít přímou finanční podporu nebo zvýhodněný úvěr, záruku, kapitálový vstup či kombinaci obojího. Volím OP TAK jako smysluplné řešení, které mi navíc přináší výhodu být o krok vpřed v rozvoji mého podnikání.

1. PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR

Klíčem k úspěchu projektu je pečlivě připravený podnikatelský záměr, který obsahuje jasně stanovené cíle a plán realizace zahrnující etapizaci projektu a strategii financování. Toto vše by mělo být navrženo tak, aby vyhovovalo specifickým požadavkům a podmínkám dané výzvy programu.

2. JAKÝ JSEM PODNIKATEL

Při výběru vhodného dotačního programu nebo finančního nástroje je zásadní pochopení kategorie velikosti vaší firmy, která se liší pro každou výzvu. Kritéria pro určení velikosti podniku zahrnují počet zaměstnanců, výši ročního obratu a celkovou hodnotu aktiv uvedených v roční bilanci. Pro zjednodušení tohoto procesu a správné určení velikosti vašeho podniku vám může posloužit průvodce s názvem Jak na MSP ve třech krocích.

Přečtěte si více

3. VÝBĚR PODPOROVANÉ AKTIVITY

Zjistíme-li velikost podniku, je čas začít hledat odpovídající program a aktivitu podpory. V rámci OP TAK existuje pět priorit, které pokrývají širokou škálu témat od výzkumu, vývoje a inovací, digitalizace, až po efektivní využívání zdrojů. Váš projekt v OP TAK můžete podpořit různými formami financování zahrnující dotace, prostřednictvím finančních nástrojů, nebo jejich kombinací. Pro usnadnění výběru vám může pomoct online vyhledávač podpor pro podnikatele.

Najděte si podporu

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU

Po rozhodnutí o vhodné aktivitě následuje krok podání žádosti o dotaci prostřednictvím informačního systému ISKP21+. Na tomto portále se také odehrává veškerá komunikace mezi žadatelem/ příjemcem a Agenturou pro podnikání a inovace. Informace o tom, jak se zaregistrovat do ISKP21+ a vytvořit samotnou žádost o dotaci najdete v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Žádost o podporu pomocí finančního nástroje se řídí vlastními pravidly konkrétní výzvy. Jejich přehled najdete zde.

Podejte žádost o dotaci 

5. HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Proces vyhodnocení projektu zahrnuje dvoustupňovou kontrolu: nejprve probíhá formální kontrola ze strany Agentury pro podnikání a inovace, následovaná věcným posouzením a konečným hodnocením výběrovou komisí Ministerstva průmyslu a obchodu. U vybraných výzev probíhá zjednodušené řízení, dochází k formální kontrole a následně k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celý proces je transparentní a o výsledcích budou žadatelé informováni prostřednictvím ISKP21+ ze strany MPO. Projekty, které neuspějí, mohou být zařazeny jako náhradní, nebo mohou jejich žadatelé podat novou žádost v rámci jiných výzev.


Přečtěte si více

6. ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Žádost o dotaci je schválena, jak dokládá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, které se řídí Pravidly pro žadatele a příjemce – obecná část. Tento důležitý dokument určuje závazné podmínky financování a realizace projektu včetně procesu výběru dodavatele nebo prokazování způsobilosti výdajů. 

Přečtěte si více

7. REALIZACE A MONITORING PROJEKTU

Podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace se oficiálně stáváte příjemcem dotace nicméně vlastní realizace projektu může začít již dnem podání, zaregistrování, žádosti do systému ISKP21+. Jako příjemce dotace se zároveň zavazujete k periodickému podávání Zprávy o realizaci projektu, která je součástí vaší Žádosti o platbu. Po dokončení projektu je dále nezbytné zasílat pravidelné monitorovací zprávy po celou dobu udržitelnosti projektu. Kompletní přehled potřebných informací a postupů naleznete v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část.

 Přečtěte si více

8. ŽÁDOST O PLATBU

Po dokončení jednotlivých fází projektu nebo celého projektu je třeba podat Žádost o platbu (ŽOPL) do systému ISKP2021+. V rámci ŽOPL musí příjemce dokázat soulad výdajů s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace. K proplácení prostředků na účet příjemce dochází zpětně, tj. po předložení příslušných účetních dokladů. Podrobný postup podání Žádosti o platbu a další instrukce jsou zakotveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část.

Přečtěte si více

9. KONTROLA A MONITORING PROJEKTU

Během realizace projektu je zásadní dodržování kritérií uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato kritéria jsou pravidelně monitorována Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podnikání a inovace. Monitorovací zprávy příjemce jsou nedílnou součástí celé realizace projektu a zahrnují naplňování povinných indikátorů aktivity. Nedílnou součástí ověřování plnění jsou také kontroly na místě realizace projektu.

Přečtěte si více

10. PUBLICITA PROJEKTU

Příjemce dotace má povinnost o dotační podpoře informovat v souladu s pravidly publicity projektů dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část. Příjemci generuje výstup Generátor povinné publicity Ministerstva pro místní rozvoj. U projektů menšího rozsahu je publicita nejčastěji splněna vyvěšením plakátu o velikosti A3 v místě realizace projektu. U finančně náročnějších projektů je třeba informovat okolí velkoplošnými bannery nebo billboardy. Po dokončení jsou tyto nosiče nahrazeny pamětní deskou. Informace o projektu zůstávají na místě minimálně po dobu udržitelnosti projektu. S pravidly povinné publicity projektu je nutné počítat od počátku realizace projektu.

Přečtěte si více

11. UDRŽITELNOST PROJEKTU

Dnem proplacení poslední platby odpovědnost za projekt nekončí. Je nutné pamatovat na skutečnost, že se příjemce v žádosti o podporu zavázal k době udržitelnosti, tj. k minimální době trvání projektu po jeho ukončení, která bývá obvykle stanovena na dobu tří až pěti let.

Přečtěte si více