Spolupráce - klastry - Spolupráce – klastry – výzva II.

Rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnou sférou a vytváření společných příležitostí souvisejících se zaváděním pokročilých technologií.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace500 mil. Kč

Vyhlášení výzvy11. 4. 2024

Zahájení příjmu žádostí25. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí5. 4. 2025

Informační sdělení


Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy (sledujte prosím průběžně stránky výzvy). 

Podporované aktivity


a) Kolektivní výzkum – výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby.

b) Sdílená infrastruktura – založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací s cílem zvýšení výzkumné a inovační kapacity malých a středních podniků pro zavádění nových inovativních řešení a pokročilých technologií.

c) Rozvoj inovačního klastru – aktivity zaměřené na zvýšení kapacit a znalostí klastrové organizace, které povedou ke zlepšení a rozšíření specializovaných podpůrných služeb pro malé a střední podniky. Jedná se zejména o aktivity zaměřené na zlepšení kvality řízení klastru a poskytování služeb, vytváření společných příležitostí souvisejících se zaváděním pokročilých technologií v podnicích, navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru.

Výše způsobilých výdajů


• aktivita a) 2 mil. Kč – 70 mil. Kč (dle kategorie klastru)

• aktivita b) 2 mil. Kč – 80 mil. Kč

• aktivita c) 2 mil. Kč – 20 mil. Kč

Míra podpory


aktivita a) průmyslový výzkum

• 70 % - malý podnik,

• 60 % - střední podnik,

• 50 % - velký podnik.


aktivita a) experimentální vývoj

• 45 % - malý podnik,

• 35 % - střední podnik,

• 25 % - velký podnik.


aktivita b), c)

• 50 %

Cílová skupina


• podnikatelské subjekty,

• výzkumná organizace.

Způsobilé výdaje


aktivita a)

• osobní náklady,

• externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby),

• materiál,

• dodatečné režijní náklady.

aktivita b)

• stroje a zařízení včetně hardware a sítí,

• software a data,

• práva duševního vlastnictví.

aktivita c)

• osobní náklady, cestovné,

• služby poradců, expertů, studie,

• marketing a propagace, semináře, konference,

• nájem, režijní náklady,

• náklady na získání známky excelence ESCA
(The European Secretariat for Cluster Analysis).

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Dokumenty ke stažení

Spolupráce – klastry – výzva II.pdf
PDF (376 kB)
Příloha 1 - Model hodnocení_Klastry_Aktivita Kolektivní výzkum_II. Výzva.pdf
PDF (636 kB)
Příloha 1 - Model hodnocení_Klastry_Aktivita Rozvoj klastru_II. Výzva.pdf
PDF (630 kB)
Příloha 1 - Model hodnocení_Klastry_Aktivita Sdílená infrastruktura_II. Výzva.pdf
PDF (617 kB)
Příloha 2 - Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK - zvláštní část.pdf
PDF (603 kB)
Příloha 3 - Vymezení způsobilých výdajů.pdf
PDF (402 kB)
Příloha 5 - Nepodporované kategorie CZ NACE.pdf
PDF (400 kB)
Příloha 6 - Povinná osnova podnikatelského záměru.pdf
PDF (539 kB)
Příloha 7 - Národní RIS3 strategie P1 Karty tematických oblastí V5.pdf
PDF (1604 kB)
Příloha 8 - Minimalni podmínky pro klastrové organizace II.xlsx
XLSX (25 kB)
Příloha 9 - Formulář prohlášení k uplatnění DNSH.docx
DOCX (507 kB)
Příloha 9 - Formulář prohlášení k uplatnění DNSH.pdf
PDF (392 kB)
Příloha Podnikatelského záměru - Detailní rozpočet - Kolektivní výzkum.xlsx
XLSX (262 kB)
Příloha podnikatelského záměru_tabulka osobních nákladů_Klastry.xlsx
XLSX (357 kB)
Příloha podnikatelského záměru_tabulka osobních nákladů_Klastry_Kolektivní výzkum.xlsx
XLSX (359 kB)
Příloha Pravidel 1 Průběžná&Závěrečná zpráva_Kolektivní výzkum.pdf
PDF (462 kB)
Příloha Pravidel 2 Závěrečná zpráva_ostatní podporované aktivity.pdf
PDF (360 kB)
Příloha Pravidel 3 Seznam členů klastrové organizace.pdf
PDF (416 kB)
vykaz-prace-projektoveho-pracovnika - Klastry.xlsx
XLSX (82 kB)
vykaz-prace-projektoveho-pracovnika- Klastry - Kolektivní výzkum.xlsx
XLSX (30 kB)
Produktový list.pdf
PDF (642 kB)