Digitální podnik - Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I. OP TAK

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí29. 3. 2024

Podporované aktivity


 • Digitální transformace firmy.
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.
 • Vnitropodniková konektivita.
 • Kybernetická bezpečnost
 • Školení a certifikace v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.
 • BIM a CDE systémy.
 • Vytvoření digitálního dvojčete či obdobné studie.

Výše způsobilých výdajů


 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 250 tis. Kč maximálně do výše 200 tis. EUR.

Míra podpory


 • Malý podnik 40 % celkových způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 30 % celkových způsobilých výdajů.

Cílová skupina


 • malé a střední podniky

Způsobilé výdaje


 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Služby a ostatní výdaje
 • Nepřímé náklady

Kompletní přehled ZV včetně limitů viz příloha Výzvy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů.

Klíčová specifika a omezení


 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.
 • Podporováno není pořízení hmotného
  majetku (HW), který slouží k hlavnímu
  předmětu podnikání firmy žadatele
  (core business).
 • Projekt musí být jednoetapový.
 • Dotace je poskytována v režimu
  de minimis, tj. max. 200 tis. EUR
  za 3 po sobě jdoucí účetní období.
 • Každý žadatele (1 IČ) je v rámci Výzvy omezen na jednu aktivní žádost.