Energetická infrastruktura - Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí25. 1. 2024

Podporované aktivity


 • Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí.
 • Pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace.
 • Pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže, implementace odečtové a datové centrály.

Výše způsobilých výdajů


 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 mil. Kč a maximálně do výše 2,5  mld. Kč.

Míra podpory


 • 50 % celkových způsobilých výdajů

Cílová skupina


 • velké podniky

– licencované subjekty podnikající v energetickém odvětví

– nelicencované subjekty nepodnikající v energetickém odvětví

Způsobilé výdaje


 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • neinvestiční náklady:

– projektová dokumentace

– inženýrská činnost

– posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí

– posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury

– další náklady související s realizací projektu.

Klíčová specifika a omezení


 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Projekt nebyl zahájen před 1. 1. 2021.
 • Podporovány nejsou projekty, jejichž výstupy se přímo projeví v jiném odvětví než Rozvod elektřiny (35.13).
 • Žadatel je držitelem licence na distribuci elektřiny vydanou Energetickým regulačním úřadem v souladu s § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v distribučním území, kde bude projekt realizován.