Technologie MAS (CLLD) - Technologie pro MAS (CLLD) – výzva I.

Nákup nových technologií a vybavení umožňující  následnou digitalizaci a automatizaci výroby.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1 mld. Kč

Vyhlášení výzvy5. 4. 2023

Zahájení příjmu žádostí1. 7. 2023

Ukončení příjmu žádostí31. 12. 2024

Podporované aktivity


  • Pořízení technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury. 
  • Pořízení výrobních strojů a zařízení.

     Cílem podporovaných aktivit je naplnění oblastí robotizace, automatizace či digitalizace

Výše způsobilých výdajů


125 tis. – 1 mil. Kč

Míra podpory


  • 50 % - malý a střední podnik (dotace dle pravidla de minimis)

Cílová skupina


  • malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje


  • Dlouhodobý hmotný majetek (např. technologie a infrastruktura) 
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software)
  • Služby (např. web, cloud, online prvky)

Klíčová specifika a omezení


Výzva komunitně vedeného místního rozvoje je určena pro podniky, které se místem realizace projektu nacházejí na území místní  akční skupiny (MAS), která má schválenou strategii  komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD)  v OP TAK.