Spolupráce škol a firem - Spolupráce škol a firem – výzva I.

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí29. 2. 2024

Podporované aktivity


 • Zavedení praktického vyučování ve firmě:
  MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

Výše způsobilých výdajů


 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 10 mil. Kč.

Míra podpory


 • malý podnik – až 70 % celkových způsobilých výdajů
 • střední podnik – až 60 % celkových způsobilých výdajů

Cílová skupina


 • Hlavní cílovou skupinou jsou MSP a účastníci vzdělávacích akcí.

Způsobilé výdaje


A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):

 • zařízení, stroje
 • nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:

 • drobný hmotný majetek
 • nábytek
 • hardware a software
 • materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:

 • smluvní plnění instruktorů a lektorů
 • služby koordinátorů vzdělávání
 • provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Klíčová specifika a omezení


 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Výstavba a rekonstrukce nemovitosti
  nejsou způsobilým výdajem.
 • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.
 • Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).