Služby infrastruktury - Služby infrastruktury – výzva I. OP TAK

Rozvoj a zkvalitňování služeb výzkumné a inovační infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty, veřejným a  podnikovým sektorem

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí21. 2. 2024

Podporované aktivity


a) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům s cílem zavádění inovovaných nových technologií a pokročilých inovačních řešení.

b)Rozšíření prostor a modernizace otevřené  výzkumné a inovační infrastruktury a pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené výzkumné a inovační infrastruktury.


Výše způsobilých výdajů


Aktivita A

 • 10 mil. Kč – 30 mil. Kč  dotace na projekt 
 • 50 tis. Kč - 1 mil. Kč  dotace na služby

Aktivita B

 • 5 mil. Kč - 50 mil. Kč  pro projekty neobsahující stavební práce
 • 10 mil. Kč - 150 mil. Kč  pro projekty obsahující stavební práce

Míra podpory


Aktivita A

 • 75 % - pro příjemce, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01),
 • 75 % - pro malé a střední podniky, pokud jsou konečnými uživateli poradenských služeb.

Aktivita B

 • 50 % - výzkumná infrastruktura,  
 • 25 % - infrastruktura pro testování a experimenty.


Cílová skupina


 • malé a střední podniky (definice GBER),
 • velké podniky, 
 • kraje, 
 • obce a svazky obcí, 
 • výzkumné organizace.

Způsobilé výdaje


Aktivita A

 • nákup externích specializovaných služeb, 
 • náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům, 
 • investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (technologie, výzkumná či testovací zařízení, která budou využita pro poskytování služeb konečným příjemcům; maximálně do 5 mil. Kč), 
 • náklady na marketing a propagace (v režimu de minimis), 
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Aktivita B

 • investice do dlouhodobého majetku (výzkumná zařízení, technologie a další vybavení nezbytné pro fungování inovační infrastruktury, pořízení budov, pozemků, novostavby, technické zhodnocení budov apod.), 
 • investice do nehmotného majetku (pořízení patentů, licencí a know-how nepřesahující cenu obvyklou, přičemž posudek nesmí být ke dni pořízení majetku starší než 6 měsíců; software apod.), 
 • projektová dokumentace (v režimu  de minimis).


Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026