Služby infrastruktury - Služby infrastruktury – ITI – výzva I

Poskytování služeb, výstavba či rozšíření inovační infrastruktury

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1,5 mld. Kč

Vyhlášení výzvy15. 9. 2023

Zahájení příjmu žádostí29. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí20. 9. 2024

Informační sdělení


24.6.2024 V souvislosti s novelou stavebního zákona byl aktualizován text I. výzvy.

Podporované aktivity


A: Poskytování služeb inovačním malým
a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • malé a střední podniky
 • velké podniky
 • výzkumné organizace
 • municipality

Systém sběru žádostí:

 • průběžný

Výše způsobilých výdajů


 • Aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 20 - 30 mil. Kč.
 • Aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 - 250 mil. Kč.

Míra podpory


 • Aktivita A: 75 % z celkových ZV.
 • Aktivita B: 25 % – 50 % z celkových ZV.

Cílová skupina


 • Hlavní cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty (zejména MSP) a výzkumné organizace.

Způsobilé výdaje


Pro Aktivitu A:

 • osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • externí specializované služby
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • marketing a propagace (de minimis)
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Pro Aktivitu B:

 • výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis)

Klíčová specifika a omezení


 • Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.
 • Projekt musí být uveden v seznamu strategických projektů příslušné aglomerace.
 • Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit kladné stanovisko ŘV dané aglomerace.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.