Partnerství znalostního transferu - Partnerství znalostního transferu – výzva II.

Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace250 mil. Kč

Vyhlášení výzvy9. 4. 2024

Zahájení příjmu žádostí25. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí9. 4. 2025

Informační sdělení


Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy (sledujte prosím průběžně stránky výzvy). 

Podporované aktivity


Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Výše způsobilých výdajů


1,5 mil. Kč – 12 mil. Kč

Míra podpory


• 70 % - malý podnik,

• 70 % - střední podnik,

• 85 % - výzkumné organizace.

pozn.: VO obdrží podporu zprostředkovaně přes MSP.

Cílová skupina


• malé a střední podniky (definice GBER),

• výzkumné organizace.

Způsobilé výdaje


• osobní náklady zaměstnanců podniku, akademických pracovníků, Asistenta znalostního transferu,

• náklady na pořízení nutné výpočetní techniky a softwaru pro Asistenta/Asistenty znalostního transferu,

• náklady na pořízení testovacích a laboratorních zařízení,

• náklady na cestovní náhrady a na účast na relevantních seminářích a konferencích (pouze VO),

• náklady na pořízení služeb externích expertů,

• náklady na přístup k odborným publikacím, článkům a znalostem nezbytným pro realizaci projektu,

• paušální náklady a ostatní provozní náklady.

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 10. 2027.

Nositelem transferu znalostí a dovedností je tzv. Asistent/Asistenti znalostního transferu, který je absolventem magisterského/doktorského studia a má omezenou pracovní zkušenost. Je vybrán na základě výběrového řízení po dohodě mezi podnikem a partnerskou znalostní organizací.