Obnovitelné zdroje energie - Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I. OP TAK

Podpora snižování závislosti na dovážených fosilních palivech, bezpečnosti  dodávek, vyšší energetické soběstačnosti a snižování emisí skleníkových plynů.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1 mld. Kč

Vyhlášení výzvy16. 8. 2023

Zahájení příjmu žádostí6. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí13. 12. 2024

Podporované aktivity


 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. 
 • Technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem* (například  Bio-CNG plnící zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnící stanice  včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

*v režimu podpory de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 v aktuálním znění (tuto  podporu nelze udělit v oblasti zemědělské prvovýroby)

Výše způsobilých výdajů


1 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory


a) přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu  

 • 65 % - malý podnik, 
 • 55 % - střední podnik, 
 • 45 % - velký podnik.


 b)nesouvisející přímo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu 

 • 50 % - malý podnik, 
 • 40 % - střední podnik, 
 • 30 % - velký podnik

Cílová skupina


 • malý podnik, 
 • střední podnik,  
 • velký podnik

Způsobilé výdaje


a) přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu,  

b) nesouvisející přímo s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – biometanu.  detailní seznam způsobilých výdajů je explicitně uveden v příloze č. 3 této výzvy

Klíčová specifika a omezení


Podporovány budou projekty, jež přispívají k naplňování energeticko-klimatických cílů  souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu  a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie. Nejzazší datum pro ukončení fyzické  realizace projektu je 30. 6. 2027