Obnovitelné zdroje energie - Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I

Podpora náhrady výroby elektrické energie z fosilních paliv (zvýšení výroby  z obnovitelných zdrojů energie), nulové emise a odpady, nezávislost na  zásobování palivy, změny výroby v závislosti na výkyvech klimatu

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace500 mil. Kč

Vyhlášení výzvy16. 8. 2023

Zahájení příjmu žádostí6. 9. 2023

Ukončení příjmu žádostí13. 12. 2024

Podporované aktivity


Modernizace a výstavba malých vodních elektráren.

Výše způsobilých výdajů


1 mil. Kč – 100 mil. Kč

Míra podpory


  • 65 % - malý podnik,
  • 55 % - střední podnik, 
  • 45 % - velký podnik.

Cílová skupina


  • malý podnik, 
  • střední podnik,  
  • velký podnik.

Způsobilé výdaje


• přímo související s výrobou energie z obnovitelných zdrojů energie – malé vodní elektrárny 

 *detailní seznam způsobilých výdajů je explicitně uveden v příloze č. 3 této výzvy

Klíčová specifika a omezení


Plnění energeticko-klimatických cílů souvisejících s naplněním závazků vyplývajících  ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie  z obnovitelných zdrojů energie

Nejzazší datum pro ukončení fyzické  realizace projektu je 30. 6. 2027.