Oběhové hospodářství - Oběhové hospodářství – výzva I

Podpora urychlení přechodu České republiky na oběhové hospodářství  pomocí zavádění technologií zajišťujících předcházení vzniku odpadů,  navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí29. 3. 2024

Podporované aktivity


 • Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu (nikoliv převzatého)  zařazením zpět do výrobního cyklu (z vybraných odpadů skupiny 16 dle Katalogu odpadů  a těžebního odpadu dle zákona 168/2013 Sb.).
 • Pořízení technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
  Implementace opatření ke snížení množství materiálových vstupů při výrobě výrobku ve  výši alespoň 10 % hmotnosti vyráběného výrobku, a to při zachování parametrů výrobku. 
 • Zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými  užitnými vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti podle určené škály.
 • Nákup technologií pro protektorování pneumatik.

Výše způsobilých výdajů


1 mil. Kč - 100 mil. Kč

Míra podpory


 • • 60 % - malý podnik,
 • • 50 % - střední podnik, 
 • • 40 % - small mid-cap

Cílová skupina


 • malý podnik, 
 • střední podnik, 
 • small mid-cap (malá společnost se střední tržní  kapitalizací s nejvýše 499 zaměstnanci) dle definice  GBER

Způsobilé výdaje


 • nákup nových technologií, strojů a zařízení určených k recyklaci odpadů, 
 • dlouhodobý nehmotný majetek (př. software pokud je nezbytný k řádnému provozování  dlouhodobého hmotného majetku)

Klíčová specifika a omezení


 • výzkumné, vývojové projekty,  
 • energetické využití odpadů, výroba energie a paliv, 
 • zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A: 01, 02, 03),  
 • těžba a dobývání (CZ-NACE B: 05, 06, 07, 08, 09), 
 • zpracování odpadů skupin: 01 .. , 02 .. , 03 .. , 15 .. ,  17 .. , 18 .. a 20 .. dle Katalogu odpadů a těžebního odpadu dle zákona 168/2013 Sb., • nákup mobilní techniky (zametací vozy, kolové  nakladače, traktory, bagry, …), 
 • zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní  paliva, 
 • nákup drtící a třídící techniky pro drcení  a třídění stavebních a demoličních odpadů nebo  těžebních odpadů, 
 • repase či renovace výrobků s výjimkou protektorování  pneumatik,  
 • prostá úprava (ne)odpadů, vedlejších produktů, bez  podstatné změny jejich vlastností (například zmenšení objemu lisováním, drcením, tříděním za účelem  snadnější manipulace s odpadem), kdy nedochází  k přeměně na druhotnou surovinu,  
 • zpracování odpadu/dů probíhající v zařízení  provozovaném na základě povolení provozu vydaného
  krajským úřadem ve smyslu § 21 zákona č. 541/2020 Sb.,  zákon o odpadech, s výjimkou zpracování vybraných  odpadu skupiny 16 Katalogu odpadů

Podporu podle článku 47 nelze poskytnout na investice,  jejichž realizací má být dosaženo splnění norem Unie, které  již byly schváleny a nabyly účinnosti. Podporu podle tohoto  článku lze poskytnout na investice, jejichž realizací má být  dosaženo splnění norem Unie, které již byly schváleny, ale  dosud nenabyly účinnosti, pokud je investice realizována  a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná  norma nabyde účinnosti

Nejzazší datum pro ukončení fyzické  realizace projektu je 31. 12. 2026.