Aplikace  - Aplikace – Speciální výzva OP TAK

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výzva je určená pro navazující projekty z OP PIK, kterým bylo umožněno tzv. fázování.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Ukončení příjmu žádostí31. 1. 2024

Informační sdělení


Aktualizováno dne 17. 1. 2024:

Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá aktuální informaci o pokroku v rámci věcného hodnocení podaných žádostí o podporu ve výzvě Aplikace I. (OP TAK). V rámci operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se již podařilo ukončit většinu oponentních řízení, což umožňuje zaměřit veškeré kapacity a úsilí k dokončení věcného hodnocení 200 zbylých žádostí o podporu ve výzvě Aplikace I. OP TAK, a u podpořených projektů (které získaly 76 a více bodů) již vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  ŘO dále počítá s možností navýšení alokace výzvy.

Podporované aktivity


Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 GBER.

Míra podpory


Průmyslový výzkum - 50-70 % (dle velikosti podniku)
Experimentální vývoj - 25-45 % (dle velikosti podniku)

V případě realizace projektu, který zahrnuje účinnou spolupráci mezi členy konsorcia, je maximální míra veřejné podpory podle kategorie podporovaných aktivit a velikosti podniku následující:

Průmyslový výzkum - 65-80 % (dle velikosti podniku)
Experimentální vývoj - 40-60 % (dle velikosti podniku)

V režimu nezakládajícím veřejnou podporu je podpora poskytována v souladu s Rámcem, a to pro subjekty, které splňují definici výzkumné organizace. Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 85 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace.

Průmyslový výzkum - 85 % (výzkumné organizace)
Experimentální vývoj - 85 % (výzkumné organizace)

Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu. V případě podpory poskytované podle Rámce mimo režim veřejné podpory ve prospěch výzkumných organizací je možné podporu poskytnout pouze na nehospodářské aktivity výzkumné organizace podle bodu 20 Rámce, popř. na vedlejší hospodářské aktivity za splnění veškerých podmínek bodu 21 Rámce.


Cílová skupina


Hlavní cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty.

Způsobilé výdaje


  1.  náklady na smluvní výzkum a poradenské služby VaV využité výlučně pro účely projektu; 
  2.  osobní náklady – mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního technického podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu;  
  3. náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku, v nezbytném rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu;  
  4. náklady na materiál a komponenty; 
  5. ostatní provozní náklady; 
  6. paušální náklady (dodatečné režijní náklady).