Úspory energie – úvěry  - Úspory Energie – úvěry – Výzva I

Cílem Výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, konkrétně závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR, splnění závazku nových úspor energie podle článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

Více informací na NRB

Alokace1 771 221 400 Kč

Vyhlášení výzvy27. 4. 2023

Zahájení příjmu žádostí27. 4. 2023

Ukončení příjmu žádostí30. 11. 2026

Podporované aktivity


  • zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní,
  • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov
  • zvýšení energetické účinnosti osvětlení prostor budovy
  • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách

Výše způsobilých výdajů


Zvýhodněný úvěr (0,5 až 60 mil. Kč) + finanční příspěvek na posudek (až 250 tis. Kč) + dotační složka až 35 % způsobilých výdajů projektu

Míra podpory


Region Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezko

  • Malý podnik - 65%
  • Střední podnik - 55%
  • Velký podnik - 45%

Region Střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod

  • Malý podnik - 55%
  • Střední podnik - 45%
  • Velký podnik - 35%


Cílová skupina


Cílovou skupinou jsou podnikatelé (MSP a velké podniky) realizující opatření vedoucí k úspoře konečné spotřeby energie.

Způsobilé výdaje


a) pořízení, rekonstrukce a modernizace dlouhodobého hmotného majetku včetně stavebních prací směřující k realizaci opatření vedoucích k úspoře konečné spotřeby energie příjemce podpory

b) v případě pořízení strojů a zařízení se nesmí jednat o nákup použitých strojů a zařízení a zároveň musí příjemce vyřadit z používání stroje a zařízení, které byly v rámci projektu nahrazeny novými za podmínek a ve lhůtě uvedené ve smlouvě o zvýhodněném úvěru (nejpozději do 1 roku od ukončení realizace projektu),

c) pořízení dlouhodobého nehmotného majetku;

d) pořízení Energetického posudku a technické dokumentace projektu;

 e) výdaje na splnění pravidel publicity