Udržitelné hospodaření s vodou - Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I.

Podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu zacílená  na účinná opatření vedoucí k úsporám vody a optimalizaci jejího  využívání v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového  hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1,2 mld. Kč

Vyhlášení výzvy14. 9. 2023

Zahájení příjmu žádostí2. 10. 2023

Ukončení příjmu žádostí27. 12. 2024

Informační sdělení


Aktualizováno dne 27.6.2024:

Změna výzvy – OP TAK Udržitelné hospodaření s vodou – Výzva I.

Vážení žadatelé,

informujeme Vás, že poskytovatel dotace se rozhodl prodloužit termín ukončení příjmu žádostí o podporu a současně i termín ukončení fyzické realizace projektů.

K této změně poskytovatel dotace přistoupil z důvodu časové náročnosti přípravy projektů, kdy žadatelé dokončují přípravu žádostí o podporu a nejsou schopni žádosti o podporu podat v termínu do 28.6.2024.

Výše uvedené opatření má napomoci k tomu, abych poskytovatel umožnil co největšímu počtu žadatelů dokončit přípravu žádostí o podporu a žádosti o podporu následně podat v rámci výzvy „Udržitelné  hospodaření s vodou - výzva I.“ OP TAK.

1) Na základě výše uvedeného navrhujeme provést změnu výzvy takto:

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu
27.12.2024; 10:00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu
30.06.2027

Podporované aktivity


Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku docílená zvýšením účinností rozvodů,  snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity, využitím dešťové vody,  recyklací nebo cirkulací vody.

Míra podpory


 • 60 % - malý podnik, 
 • 50 % - střední podnik,
 • 40 % - velký podnik.

Cílová skupina


 • malý podnik, 
 • střední podnik,  
 • velký podnik.

Způsobilé výdaje


 • Dlouhodobý hmotný majetek. 
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování  dlouhodobého hmotného majetku).
 • Stavební práce a dodávky jsou způsobilé pouze v rozsahu prací nezbytně nutných  pro realizaci opatření.

Klíčová specifika a omezení


Výzva nepodporuje: 

 • projekty, které neprokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok  
 • projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku, 
 • změna zdrojů vody nebo jejich kapacity, 
 • projekty zaměřené na úsporu vody mimo vodní hospodářství podniku, 
 • nákup mobilní techniky (zametací vozy, kolové nakladače, traktory, …), 
 • zařízení využívající nebo zpracovávající fosilní paliva, 
 • výzkumné, vývojové projekty,  • zemědělská prvovýroba (CZ-NACE A: 01, 02, 03),  
 • projekty, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem EU, které již byly schváleny a nabyly účinnosti, 
 • projekty, jejichž realizací má být dosaženo splnění norem EU, které již byly schváleny a nenabyly účinnosti,  pokud je investice realizována a dokončena nejméně osmnáct měsíců před tím, než daná norma nabyde  účinnosti. 

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.