Aktuality

První revize OP TAK (2021-2027) byla schválena Evropskou komisí 1. 12. 2023

Dne 8. listopadu 2023 schválila Evropská komise první revizi Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.

Revize spočívá ve změně struktury OP TAK, a sice snížení počtu priorit OP TAK ze 7 na 6, a v převodu prostředků ze specifického cíle 6.1 (Podpora udržitelné multimodální městské mobility) ve výši cca 71 mil. EUR ve prospěch těchto specifických cílů:

  • SC 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií - aktivita Služby infrastruktury (11 688 392 EUR)
  • SC 2.1 Posilování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti malých a středních podniků a vytváření pracovních míst v malých a středních podnicích, mimo jiné pomocí produktivních investic - aktivita Expanze (24 000 000 EUR)
  • SC 4.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici (35 688 393 EUR)

Cílem realokace je zintenzivnění podpory perspektivních technologií a obnovitelných zdrojů technologie (včetně vodíku) a posílení likvidity malých a středních podniků (MSP), a to zejména s ohledem na významné změny v geopolitické, energetické a zároveň i socioekonomické situaci.

 

 Programový dokument OP TAK (2021-2027)_verze 2 [pdf, 2095 kB]

 Příloha 1 OP TAK - Seznam operací strategického významu OP TAK [pdf, 145 kB]

 Příloha 2 OP TAK - Řešení překryvů OP TAK s ostatními OP a NPO v období 2021-2027 [pdf, 225 kB]

 Příloha 3 OP TAK - Vyjádření_MŽP [pdf, 404 kB]

 Příloha 4 OP TAK - Shrnutí zohlednění horizontálního principu DNSH v OP TAK [pdf, 267 kB]

 Příloha 5 OP TAK - Seznam partnerů [pdf, 164 kB]