Proof of Concept  - Proof of Concept - výzva II.

Ověření proveditelnosti výzkumných aktivit s vysokou mírou  rizika a vysokým inovačním potenciálem a dopracování výsledků výzkumu a vývoje do finální fáze. 

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace250 mil. Kč

Vyhlášení výzvy10. 4. 2024

Zahájení příjmu žádostí24. 4. 2024

Ukončení příjmu žádostí10. 9. 2024

Informační sdělení


Vzor Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy (sledujte prosím průběžně stránky výzvy). 

Podporované aktivity


a) Příprava studie proveditelnosti

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu plánovaného výzkumného a vývojového projektu s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh. V rámci studie proveditelnosti je zkoumána proveditelnost výzkumu a činnosti související s mapováním aplikovatelnosti a zájmem aplikační sféry pro zjištění možností a perspektivy komercializace a úspěchu inovativních technologií.

b) Dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace 

Podporovány jsou aktivity typu testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování a dopracování prototypu a nasazení nového produktu/technologie/služby na trh.

Výše způsobilých výdajů


 • aktivita a) 1 mil. Kč – 10 mil. Kč
 • aktivita b) 1 mil. Kč – 50 mil. Kč

Míra podpory


aktivita a)

 • 70 % - malý podnik,
 • 60 % - střední podnik,
 • 50 % - small mid cap.


aktivita b) náklady podle článku čl.25 a de minimis

 • 45 % - malý podnik,
 • 35 % - střední podnik,
 • 25 % - small mid cap.

Cílová skupina


 • malé a střední podniky (definice GBER),
 •  malé společnosti se střední tržní kapitalizací (small mid caps),
 • výzkumné organizace (pouze jako partner v konsorciu s podnikem v aktivitě b).

Způsobilé výdaje


Pro aktivitu a) 

 • osobní náklady,
 •  náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby,
 •  dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Pro aktivitu b) 

 • osobní náklady,
 • náklady na smluvní výzkum, konzultační a externí odborné služby,
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady,
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 • poplatky související s řízením o udělení národního patentu, mezinárodní přihlášce podle PCT nebo udělení evropského patentu podle EPC včetně nákladů na služby patentových zástupců,
 •  náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací, • investice do nehmotného a hmotného majetku.

Klíčová specifika a omezení


Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je:

 • pro aktivitu a)  31. 12. 2025                              
 • pro aktivitu b)  31. 12. 2026