Aktuality

Změna textu výzvy Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I. 18. 6. 2024

Změna textu výzvy Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu – výzva I., přílohy č. 3 Vymezení způsobilých výdajů, přílohy č. 6 – Osnova Podnikatelského záměru a přílohy č. 8 – Nepodporované kategorie CZ NACE

Vážení žadatelé,

informujeme Vás o změně nařízení podpory malého rozsahu (de minimis), kdy Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o podpoře de minimis bylo nahrazeno aktuálním Nařízením Komise (EU) č. 2023/2381 ze dne 13. prosince 2023 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úřední věstník EU, L, 15. 12. 2023, str. 1-12).

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 000 eur za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).

V souvislosti s výše uvedenou změnou byl upraven text Výzvy a příloh č. 3, 6 a 8.

Změny jsou platné k 18. 6. 2024