Aktuality

Výzva k předkládání žádostí na pozici externí odborník/odbornice do OP TAK v oblasti veřejné podpory 10. 5. 2024

Výzva k předkládání žádostí na pozici externí odborník/odbornice do Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 v oblasti veřejné podpory

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 10. 5. 2024 na 10 kalendářních dní výběrové řízení na pozici externí odborník/odbornice pro zajištění odborných poradenských služeb v oblasti veřejné podpory v programech podpory a výzvách Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 („OP PIK“) a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027 („OP TAK“) v procesu jejich implementace.

Náplň činnosti na uvedené pozici obsahuje zejména:

  • zajištění odborného poradenství v oblastech systémového nastavení podmínek veřejné podpory a souladu veřejné podpory v jednotlivých výzvách programů podpory OP PIK a výzev v aktivitách a prioritách OP TAK;
  • poskytování expertních služeb pro hodnocení/posuzování projektů, zejména v oblasti uplatnění veřejné podpory a systémového nastavení podmínek veřejné podpory pro zajištění souladu veřejné podpory v jednotlivých výzvách OP PIK, OP TAK a implementačních kroků s tím spojených;
  • zajištění nezávislé oponentury problematiky veřejné podpory.

Uchazeč/ka o uvedenou pozici musí splňovat tyto požadavky:

  • je bezúhonný/á (bezúhonnost se dokládá u vybraných uchazečů/ek k podpisu Dohody o provedení práce nebo Dohody o pracovní činnosti, a to výpisem z trestního rejstříku ne starším 3 měsíce);
  • dosáhl/a vysokoškolského vzdělání a má praxi minimálně 5 let v oblasti zajišťování souladu poskytování podpory z fondů EU s pravidly EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže (veřejné podpory), včetně znalostí procedurálních kroků v oblasti řešení veřejné podpory směrem k ÚOHS a Evropské komisi a rozhodovací praxi Evropské komise ve věci veřejné podpory;
  • předkládá vyplněný formulář strukturovaného životopisu a odpovědi na 2 zadané otázky, které jsou součástí této výzvy.

V případě Vašeho zájmu o pozici externí/ho odbornice/odborníka zasílejte strukturovaný životopis (zaručený elektronický podpis/podepsaný scan) s odpověďmi na 2 zadané otázky v termínu od 10. 5. 2024 do 20. 5. 2024 na e-mailovou adresu tuma@mpo.cz.

Řídicí orgán OP TAK provede následně posouzení předložených žádostí, znalostí a zkušeností uchazečů/ek a vybrané/mu uchazečce/uchazeči předloží návrh na uzavření Dohody o provedení práce (max. v rozsahu 300 hod. na rok) nebo Dohody o pracovní činnosti od 27. 5. 2024. Řídicí orgán si vyhrazuje právo neuzavřít Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti v případě, že nebude vybrán vhodný uchazeč/ka, resp. uchazeči/ky.

Uchazeč/ka podáním žádosti stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu výše uvedené pracovní činnosti znamenaly střet zájmů.

Zpracování osobních údajů bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s nařízením Evropské unie č. 2016/679 General Data ProtectionRegulation (GDPR) pro účely příslušného výběrového řízení.