Aktuality

Výzva k předkládání žádostí na pozice regionálního koordinátora/regionální koordinátorky BCO pro území Západního regionu / Středního regionu v rámci OP TAK 27. 6. 2024

Výzva k předkládání žádostí na pozice regionálního koordinátora/regionální koordinátorky BCO pro území Západního regionu a regionálního koordinátora/regionální koordinátorky BCO pro území Středního regionu v rámci OP TAK

MPO v rámci OP TAK vyhlašuje dne 27. 6. 2024 výběrové řízení na pozici regionálního koordinátora/regionální koordinátorky BCO, a to pro Západní region, primárně pro území Ústeckého a Libereckého kraje.

Současně MPO vyhlašuje výběrové řízení na pozici regionálního koordinátora/regionální koordinátorky BCO, a to pro Střední region, primárně území severovýchodní části Čech a severu Moravy.          


Náplň činnosti na uvedené pozice obsahuje zejména:

Regionální koordinátor/regionální koordinátorka BCO 

 • aktivní komunikace s regionálními aktéry veřejné, podnikatelské a akademické oblasti a poskytování informací a metodických materiálů všem zapojeným subjektům při realizaci investic v oblasti budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu,
 • poskytování nezávislého a bezplatného poradenství investorům do veřejných komunikačních sítí o daném území v jeho působnosti, napomáhání při získávání informací o agregaci poptávky po vysokorychlostních službách na daném území,
 • napomáhání územním samosprávám při přípravě a novelizaci územních plánů jednotlivých obcí,
 • provádění osvětové a poradenské činnosti směrem k územním a místním samosprávám, ve které jsou vysvětlovány přínosy budování infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu na daném území,
 • informování územní a místní samosprávy a potenciálních investorů, zejména z řad SME, o možnostech využití dotačních titulů pro rozvoj infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu,
 • informování vedoucího BCO a odborného specialisty o skutečnostech zjištěných ve svém regionu, o překážkách, které brání rozvoji infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu, a návrh možných způsobů, jak daný problém řešit.

Uchazeč o uvedené pozice musí splňovat tyto požadavky:

 • státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství (např. občanství jiného členského státu Evropské unie nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru), přičemž má v České republice trvalý pobyt;
 • bezúhonnost (dokládá se při podpisu Dohody o pracovní činnosti, a to výpisem z trestního rejstříku ne starším 3 měsíce);
 • minimálně středoškolské vzdělání;
 • prokazatelné zkušenosti s jednáním s vedoucími představiteli obcí; zkušenosti s poskytováním poradenství a vyjednáváním ve věcech veřejného zájmu jsou vítané;
 • předložení formuláře strukturovaného životopisu, který je součástí této výzvy, a motivačního dopisu;
 • výhodou je vysokoškolské vzdělání technického směru nebo regionálního rozvoje;
 • podmínkou je řidičské oprávnění;
 • prokazatelné zkušenosti s jednáním a aktivitami se samosprávami v daném území jsou výhodou (prokáže se při pohovoru).

Pracovní pozice jsou součástí dotačního projektu BCO ČR, podpořeného EU a MPO. Projekt je realizován v období do 31.12.2029. Pracovníci projektu BCO ČR jsou zaměstnáni na základě Dohody o pracovní činnostiúvazkem v rozsahu ½ pracovní doby.

Pracovníci projektu BCO ČR budou pro svou práci vybaveni služebním notebookem s kancelářským balíkem softwaru a služebním mobilem s datovým přenosem. Při práci budou používat vlastní vozidlo.

Základní informace o projektu BCO ČR

Projekt BCO ČR je zaměřen zejména na:

 • analýzu tržního prostředí výstavby EK a komunikaci s místními samosprávami a kraji,
 • organizování školení pro zvýšení znalostí zástupců státní správy, samospráv, projektantů, operátorů a dalších odborných skupin (MVČR IZS, MŠMT, MMR) prostřednictvím expertní služby specialistů na výstavbu a projektování SEK,
 • implementaci podpory strategií výstavby a využívání sítí EK do strategických a územně plánovacích dokumentů,
 • mediační služby pro navázání spolupráce mezi operátory a obcemi, a to technologicky neutrálně s využitím expertní služby specialistů na možnosti využití služeb vysokorychlostního internetu pro stimulaci poptávky apod.,
 • tvorbu znalostní báze prostřednictvím sady služeb postavených nad webem bconetwork.cz,
 • přenos informací z regionů směrem ke státní správě,
 • aktivní spolupráci s ostatními kancelářemi BCO v EU pro sílení znalostních bází.

Klíčem úspěšné činnosti BCO ČR je „Nestrannost vůči ostatním aktérům zapojeným do procesu výstavby sítí elektronických komunikací“, která je oceňována trhem.

Motivační dopis pro uvedenou pozici se strukturovaným životopisem lze podat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese s dodáním nejpozději do 31. července 2024. Motivační žádost se strukturovaným životopisem lze podat ve stejné lhůtě rovněž v elektronické podobě, a to podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresy elektronické pošty manhart@mpo.cz,  kristyna.sauflova@mpo.gov.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: bxtaaw4).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na pozici územní koordinátor/ka/specialista BCO - 71630“. Elektronická žádost zaslaná na uvedenou adresu elektronické pošty bude obsahovat označení slovy „Výběrové řízení na pozici územní koordinátor/ka/specialista BCO - 71630“ v předmětu zprávy.

Posouzení předložených žádostí, znalostí a zkušeností uchazečů bude provedeno komisionálně a vybranému uchazeči/vybrané uchazečce bude předložen návrh na uzavření Dohody o pracovní činnosti (max. ½ běžné pracovní doby). Dohody se uzavírají vždy na pololetí daného roku. Předpokládaný nástup dohodou, po 15. 8. 2024.

Uchazeč/Uchazečka podáním žádosti stvrzuje, že si není vědom/vědoma osobních ani profesních vazeb, které by při výkonu výše uvedené pracovní činnosti znamenaly střet zájmů.

Zasláním žádosti uděluje uchazeč/uchazečka souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.