Aktuality

Vyhlášení 34. výzvy sítě IraSME 18. 6. 2024


34. výzva je organizována a financována národními nebo regionálními ministerstvy zapojenými prostřednictvím odpovídajících programů podpory do sítě IraSME.

Příjem žádostí bude otevřen online na stránce http://www.ira-sme.net/ pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Brazílie, Česká republika, Belgie (Vlámsko/Valonský region), Německo, Lucembursko, Turecko. Žádosti spolu se všemi potřebnými dokumenty musí být zaslány elektronicky na adresu info@ira-sme.net do 25. září 2024.

IraSME je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a technologií, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě IraSME se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem sítě za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování mezinárodního projektu s českými účastníky je podmíněno podáním žádosti o podporu do výzvy Aplikace Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Projekt musí respektovat veškeré podmínky výzvy Aplikace včetně oprávněných žadatelů a způsobilých výdajů. Výdaje mezinárodních partnerů jsou hrazeny z příslušných národních programů a nemohou být zařazeny do projektu v rámci aktivity Aplikace. Žadatelé musí zajistit splnění obou následujících kroků:

podání společného mezinárodního projektu do sítě IraSME (minimálně dvě firmy ze dvou zúčastněných zemí/regionů) do 25. září 2024 prostřednictvím formuláře dostupného na adrese www.ira-sme.net (za podání projektu s informacemi o všech mezinárodních účastnících zodpovídá zvolený koordinátor projektu);

podání žádosti o podporu do výzvy aktivity Aplikace s požadovanou dotací za oprávněné žadatele z ČR.

V rámci aktivity Aplikace není aktuálně otevřena žádná výzva, nicméně v září 2024 bude vyhlášena speciální výzva pro projekty mezinárodní spolupráce, do níž mohou žadatelé připravovat projekty už v rámci aktuální 34. výzvy sítě IraSME. Tato speciální výzva Aplikace by měla být otevřena až 2 roky, a tedy umožnit českým účastníkům podání projektů i do dalších budoucích výzev IraSME.

 

Podrobné informace k výzvě naleznete po jejím vyhlášení zde: https://www.optak.cz/aplikace/a-111/.

Projekt v rámci sítě IraSME může být schválen pouze v případě, pokud je schválen všemi příslušnými poskytovateli podpory. Projekt v aktivity Aplikace může získat podporu pouze za předpokladu, že bude schválen daný projekt v síti IraSME se zahraničními partnery.

Další informace včetně formuláře, pravidel, příslušných dokumentů a příručky pro žadatele pro podání společného mezinárodního projektu jsou k dispozici na stránce https://www.ira-sme.net/current-call/.