Technologické platformy - Technologické platformy – výzva II.

Rozvoj technologických platforem s cílem urychlení digitální a zelené transformace.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace100 mil. Kč

Vyhlášení výzvy28. 6. 2024

Zahájení příjmu žádostí15. 7. 2024

Ukončení příjmu žádostí11. 11. 2024

Informační sdělení


Ukončení fyzické realizace: 30. 11. 2027

Podporované aktivity


Podporovány jsou koordinační činnosti technologické platformy při vytváření a implementaci strategií směřujících k digitální a zelené transformaci průmyslu, které umožní podnikům reagovat na společné výzvy, potřeby a požadavky spojené s přechodem na digitální a zelené technologie v průmyslu a dále aktivity směřující k rozvoji a posílení mezinárodní konkurenceschopnosti a technologického rozvoje oboru.

Výše způsobilých výdajů


2 mil. Kč - 10 mil. Kč

Míra podpory


• 75 % - malý podnik,

• 75 % - střední podnik,

• 75 % - velký podnik.

Cílová skupina


• malý a střední podnik (definice GBER),

• velký podnik.

Způsobilé výdaje


• osobní náklady v rozsahu nezbytném pro účely projektu,

• hardware, software; služby poradců, expertů, studie; semináře, konference; marketing a propagace, nájem,

• dodatečné režijní náklady, které jsou uplatňovány paušální sazbou ve výši 15 % z rozpočtové položky osobní náklady.

Klíčová specifika a omezení


Dokument Strategická výzkumná agenda vypracovaný technologickou platformou musí být veřejně přístupný nejpozději do data podání žádosti o podporu.

V rámci podporované aktivity 4.1 a) je žadatel povinen zpracovat Akční plán pro digitální a zelenou transformaci, dokument bude zpracován a předložen do 18 měsíců od data podání žádosti o podporu.