Aktuality

Podpora digitalizace, výzkumu a inovací. Ve dvou výzvách MPO je pro podnikatele připraveno 1,1 miliardy korun 28. 6. 2024

Modernizace technologií, posílení kybernetické bezpečnosti, propojení informačních systémů, pokrytí nákladů na software a hardware nebo podpora užší spolupráce s výzkumnými organizacemi. Ministerstvo průmyslu a ochodu (MPO) připravilo pro malé a střední podniky dvě nové výzvy: Digitální podnik a Technologické platformy, které firmám pomohou rozvíjet nové technologií a digitalizovat vnitřní procesy.  Z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) je celkově připraveno 1,1 miliardy korun. Žádosti bude možné podávat prostřednictvím portálu ISKP2021+.

„Přechod na digitální ekonomiku přináší pro malé a střední podniky významné příležitosti, které pro ně však může být složité naplno využívat kvůli nutnosti vysokých investic do pokročilých technologií, automatizace a robotizace. S tím jim chceme pomoci, a proto jsme připravili dvě nové výzvy z OP TAK,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jedná se například o investice do posílení kybernetické bezpečnosti, školení a certifikace v oblastech IT, modernizaci logistických a skladových technologií nebo rozvoj spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi prostřednictvím konzultací s experty.“

 

Digitální podnik

Výzva se zaměřuje na podporu digitalizace a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií v malých a středních podnicích. Podpora cílí především na modernizaci logistických a skladových technologií, posílení kybernetické bezpečnosti, školení a certifikace v oblastech IT a vylepšení propojení interních systémů a zařízení v rámci firmy pro efektivní komunikaci a sdílení dat.

„Reagujeme na současný technologický vývoj a potřeby firem investovat do digitálních technologií a služeb. Pomocí této výzvy mohou firmy zvýšit svoji produktivitu, snížit provozní náklady a lépe sbírat a analyzovat data,“ dodává vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky. Výše podpory bude poskytována podle regionální mapy podpory. Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2,5 milionů korun a maximálně 50 milionů korun.

Žádosti mohou podnikatelé podávat od 15. července 2024 do 31. března 2025 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 1 miliarda korun. 

Více informací najdete na tomto odkazu.

 

Technologické platformy

Tato výzva je zaměřena na podporu rozvoje technologických platforem, které propojují veřejný a soukromý sektor ve výzkumu, vývoji a inovacích v oblastech klíčových pro podnikatelskou sféru. Pro zvýšení spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi je v rámci této výzvy možné žádat o podporu na financování nákladů na hardware, software, služby poradců, expertů, studie, semináře, konference nebo marketing a propagaci.  

„Výzva má za cíl podpořit urychlení digitální a zelené transformace prostřednictvím podpory koordinačních aktivit technologických platforem, zejména při tvorbě strategií a inovací, které umožní podnikům lépe reagovat na společné výzvy a potřeby v oblasti moderních technologií,“ říká vrchní ředitel fondů Evropské unie Marian Piecha.

O podporu mohou žádat malé, střední i velké podniky. Výše podpory činí 75 % z prokázaných způsobilých výdajů, a to bez ohledu na typ subjektu. Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 2 milionů korun a maximálně do výše 10 milionů korun.

Podnikatelé mohou žádosti podávat od 15. července 2024 do 11. listopadu 2024 prostřednictvím portálu ISKP2021+. Celková alokace z OP TAK je 100 milionů korun.

Více informací najdete na tomto odkazu.


Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň provozuje bezplatnou Zelenou linku 800 800 777.

OP TAK 2021-2027 je jeden z klíčových evropských programů na podporu podnikatelů. Jeho cílem je zvýšit přidanou hodnotu podniků, podpořit rozvoj nových inovativních firem a usnadnit chytrý přechod k udržitelné a digitální ekonomice. Program se primárně zaměřuje na podporu malých a středních podniků. V oblasti úspor energií, energetické a digitální infrastruktury nebo výzkumu a vývoje nechybí ani podpora pro velké podniky. Řídícím orgánem je sekce fondů Evropské unie na Ministerstvu průmyslu a obchodu.