Aktuality

Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II. 14. 6. 2024

Dne 14. 6. 2024 byla vyhlášená výzva Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II. (dále jen „Výzva“) v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů, souvisejících s naplněním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z OZE. Cílem je rovněž efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů či podpora podnikatelských subjektů v oblasti využití OZE. Cílem je zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v souladu s příspěvkem ČR určeným vnitrostátním plánem, a to při respektování dalších dílčích cílů uvedené směrnice, resp. podpora dílčích cílů směřující ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků. Využití obnovitelných zdrojů podpoří snižování podílu fosilních paliv při výrobě energie a tím i znečištění ovzduší a dále sníží energetickou závislost ČR na dovozu energií ze zahraničí a na omezených domácích fosilních palivech. 

Žadatelem bude moci být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání

Plánovaná alokace na tuto výzvu je 3 000 mil. Kč. Jedná o průběžnou výzvu, v rámci které bude příjem žádostí o podporu probíhat od 28. 6. 2024 do 31. 10. 2025.

Více informací.