Obnovitelné zdroje energie - Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva II.

Podpora náhrady výroby elektrické energie z fosilních paliv v závislosti na výkyvech klimatu s cílem zvyšování nezávislosti na zásobování palivy, snižování odpadů a dosahování nulových emisí.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace3 mld. Kč

Vyhlášení výzvy14. 6. 2024

Zahájení příjmu žádostí28. 6. 2024

Ukončení příjmu žádostí31. 10. 2025

Informační sdělení


Příloha 4 Vzor právního aktu bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 11. 2027.

Podporované aktivity


Výstavba větrných elektráren (VTe) s cílem zvyšování podílu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

Výše způsobilých výdajů


3,07 mil. Kč - 66,7 mil. EUR

Míra podpory


• 65 % - malý podnik,

• 55 % - střední podnik,

• 45 % - velký podnik.

Cílová skupina


• malý a střední podnik (definice GBER),

• velký podnik.

Způsobilé výdaje


• technologie VTe,

• stavební práce související s VTe.

Klíčová specifika a omezení


Plnění energeticko-klimatických cílů souvisí s naplňováním závazků vyplývajících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů energie.