Marketing - Marketing – výzva II.

Podpora účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace250 mil. Kč

Vyhlášení výzvy27. 6. 2024

Zahájení příjmu žádostí29. 7. 2024

Ukončení příjmu žádostí28. 3. 2025

Informační sdělení


Ukončení fyzické realizace: 31. 03. 2027.

Podporované aktivity


• Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích.

• Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy.

• Marketingové a propagační materiály.

Výše způsobilých výdajů


400 tis. Kč – 4,9 mil. Kč

Míra podpory


• 50 % ze způsobilých výdajů

Cílová skupina


• malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje


• pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků,

• doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět,

• letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa aj.

Klíčová specifika a omezení


Zjednodušená metoda vykazování – jedná se o způsob úhrady způsobilých výdajů projektu, který nevyužívá metodu skutečně vynaložených výdajů doložených prostřednictvím účetních, daňových či jiných dokladů. Při využití zjednodušeného vykazování výdajů se způsobilé výdaje stanoví podle předem stanovené metody na základě výstupů, výsledků nebo některých jiných nákladů.

Celková částka na veletrh (jednotkový náklad) se vypočítá na základě tří součtových položek – tedy příjemce do tabulky (Příloha č. 3 Výzvy – Tabulka pro výpočet celkových způsobilých výdajů v režimu rozepsat) zvolí do jaké země se chystá na veletrh, poté zapíše velikost stánku a označí, zdali bude nebo nebude požadovat náklady na propagaci a dopravu (nepovinné náklady, které se počítají procentem z vypočtené jednotkové ceny za účast). Více informací o výpočtu a návod k vyplnění tabulky je uvedeno v Pravidla pro žadatele o podporu – zvláštní část.