Digitální podnik - Digitální podnik – digitální podnik – výzva I.

Zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků prostřednictvím nákupu a implementace pokročilých nevýrobních digitálních technologií.

Přejít na iskp21.mssf.cz

Alokace1 mld. Kč

Vyhlášení výzvy28. 6. 2024

Zahájení příjmu žádostí15. 7. 2024

Ukončení příjmu žádostí31. 3. 2025

Informační sdělení


Příloha 4 – Vzor právního aktu bude zveřejněn po datu vyhlášení výzvy.

Ukončení fyzické realizace: 31. 12. 2026.

Podporované aktivity


• Digitální transformace firmy.

• Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie.

• Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí).

• Kybernetická bezpečnost.

• Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov.

• BIM a CDE systémy.

• Vytvoření digitálního dvojčete.

Výše způsobilých výdajů


2,5 mil. Kč - 50 mil. Kč

*prostřednictvím kombinace čl. 14 GBER a podpory de minimis

Míra podpory


• dle regionální mapy podpory

Cílová skupina


• malý a střední podnik (definice GBER)

Způsobilé výdaje


• dlouhodobý hmotný majetek (hardware), dle čl. 14 GBER,

• dlouhodobý nehmotný majetek (software), dle čl.14 GBER,

• služby (licence, služby poradců a expertů) v režimu podpory de minimis,

• nepřímé náklady (7 % z celkových způsobilých výdajů) v režimu podpory de minimis.

Klíčová specifika a omezení


Od 1. 6. 2024 došlo k navýšení maximálního limitu podpory de minimis pro jeden podnik z 200 000 EUR na 300 000 EUR (po dobu 3 let).

Žadatel musí naplnit podmínky počáteční investice dle čl.14 GBER.

Žadatel musí splnit při podání Závěrečné žádosti o platbu minimálně 7 z 13 digitálních technologií ve Formuláři využívání digitálních technologií (DESI).